Sakai takayuki VG10 Steak knife/Each

St120sk

Sakai takayuki VG10 Steak knife/Each