Takeshi 240mm R2 Maki-e Gyuto

Tas24

 Takeshi 240mm R2 Maki-e Gyuto